VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

 

·         Başvuru Hakkının Kapsamı

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarı ldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerekt iren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme.

 

·         Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller

 

KVK Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 

 1. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 1. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali

çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

II.                  ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMASI

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

 

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Rulofabrikam.com tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

III.                VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN İZLENECEK BAŞVURU YÖNTEMi

 

Veri sahiplerinin haklarına ilişkin başvurularını, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

 

Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvuruların işbu form kullanılarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla,
 • Şahsen…………………………. adresine,

 

 • Başvuruların Yöneltileceği Kanal

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

İadeli Taahhütlü Mektup

 

Şahsen Başvuru

BAŞVURU ADRESİ Arıkök Kağıtçılık San. ve Tic A.Ş

Rulofabrikam.com  7447/7 sok No:23/A

Karşıyaka Mah. 35570

İzmir / Türkiye

Arıkök Kağıtçılık San. ve Tic A.Ş

7447/7.sok No:23/A

Karşıyaka Mah. 35570

İzmir / Türkiye

 

 • Başvuru Sahibi Tarafından Yöneltilecek Talepler

 

 

Konu

 

Tercih

1 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
2 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti kapsamında bilgi talep

ediyorum.

3 Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep

ediyorum.

4 Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
5 Kişisel verilerimin şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve

düzenlenmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimize iletilmelidir:

·         Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.

·         Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

6 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum, bu nedenle kişisel verilerimin,

 

o   Silinmesi veya,

o   Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

7 Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

·         Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

·         Kişisel veilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

8 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

9 Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

 

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini

talep ediyorum.

 

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

IV.                BAŞVURU SAHİBİ İLE İLETİŞİM KURULMASI

 

Başvurunuzun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Başvuruda bulunan veri sahibinin;

 

Adı Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Adresi:
Cep Telefonu:
E-posta Adresi:
Şirketimizle Arasındaki İlişki: o   Üye müşteri

o   İş Ortağı

o   Ziyaretçi

o   Diğer

Şirketmizle Olan İlişkisinin Sona Erip Ermediği: o   Devam ediyor

o   Sona erdi

İletişim Adresi Tercihi:

 

 

 

Başvuru Tarihi: İmza:

ANA SAYFA
HESABIM
0
ARA
Alışveriş Sepeti 0

Sepette ürün yok.